O FIRMIE


Firma Truck & Bus Cz??ci jest przedsi?biorstwem o charakterze handlowym. Jej zasadnicza dzia?alno?? opiera si? na zaopatrzeniu rynku w cz??ci zamienne do pojazdów MAN i Steyr, w formie zarówno detalicznej jak i hurtowej. Wysoko wykwalifikowana kadra firmy, posiadaj?ca rozleg?e kontakty na terenie ca?ej Europy gwarantuje dostawy cz??ci nawet tych „ nieosi?galnych’, w mo?liwie najkrótszym terminie. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientów zaopatrujemy ich w oryginalne cz??ci zamienne MAN® oraz w ich odpowiedniki o porównywalnej jako?ci, lecz o znacznie korzystniejszej cenie.

Drugi z obszarów dzia?alno?ci to sprzeda? samochodów ci??arowych oraz autobusów. Realizuj?c indywidualne zamówienia klientów spe?niamy ich ?yczenia co z kolei sprawia, ?e nasi klienci mog? lepiej realizowa? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Ta rozwijaj?ca si? cz??? naszej dzia?alno?ci, spotka?a si? dotychczas z przychylnym przyj?ciem klientów, co jest ?wiadectwem naszych kompetencji i odpowiedniego przygotowania.

Globalne spojrzenie na nasz? dzia?alno?? pozwala na stwierdzenie, i? w?a?ciciele firmy, patrz?c na prowadzon? dzia?alno?? oczami klienta, doskonale rozumiej? jego problemy i w?a?ciwie okre?lili kierunki rozwoju przedsi?biorstwa. Nasz? misj? jest rozwi?zywanie problemów klienta, i to w?a?nie odró?nia nas od naszych konkurentów, których nadrz?dnym celem jest tylko generowanie zysków.